UBNT 设置备份

UBNT 设置备份
路由模式      网桥模式 其实就是修改一下  NETWORK ,其它设置都一样。         150M UBNT 设置备份     下面是 路由模式 的 NETWORK 设置页
Copyright © HopoL's Blog 保留所有权利.  

用户登录